SERVEIS

Totes les empreses tenen l'obligació de fer Prevenció de Riscos Laborals. La Llei 31/1995 i els seus posteriors Reglaments ens donen els criteris preventius mitjançant la fixació dels drets i deures que afecten l'activitat empresarial. Dins d'aquest marc legal es determinen les garanties i responsabilitats necessàries per a establir uns nivells de protecció adequats als llocs de treball per garantir la salut dels Treballadors.

L'aplicació de la prevenció de riscos laborals a les empreses es fa mitjançant una organització pròpia que consta d'instal·lacions adequades, personal qualificat i equipament tècnic suficient per a poder proporcionar a empresaris i treballadors l'assessorament necessari en matèria de prevenció de riscos laborals.

L'objectiu d'INPREIN és el d'implantar un Pla de Prevenció de Riscos Laborals que permeti integrar d'una manera efectiva la prevenció a les empreses i així aconseguir una reducció de l'accidentalitat i les malalties professionals

Els serveis que ofereix INPREIN, són els imprescindibles per a complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i els Reglaments que la regulen. La nostra activitat consisteix bàsicament en assessorar a les empreses concertades, als treballadors i als seus representants, en tot allò que els conduirà a una integració de la prevenció a l'Empresa, sempre a partir d'una avaluació dels riscos detectats i de una planificació de les corresponents mesures correctores que se'n derivaran.