Plans Autoprotecció (PAU)

Decret 82/2010, catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i contingut d'aquestes mesures.

PLA D’AUTOPROTECCIÓ (PAU)
És el document que preveu, per a una determinada activitat, instal•lació o centre, les emergències que es poden produir com a conseqüència de la pròpia activitat i les mesures de resposta davant situacions de risc. El PAU ha de ser elaborat i signat per personal tècnic competent, amb la formació específica requerida pel Decret.

OBLIGACIONS GENERALS DEL TITULAR DE L’ACTIVITAT
a) Comunicar a l’adiministració pública competent en matèria de protecció civil l’afectació de l’activitat per aquest decret.
b) Elaborar el Pla d’Autoprotecció.
c) Presentar el PAU a l’òrgan de l’administració pública competent.
d) Procedir a la implantació del PAU amb la formació del personal i la realització de simulacres.
e) Informar de la implantació.
f) Incorporar al PAU les modificacions determinades per l’administració i aquelles degudes a canvis ocorreguts després de la seva implantació.
g) Informar de les modificacions.
h) Revisar el PAU cada 4 anys.
Totes les comunicacions i informacions a l’administració pública s’han de fer via telemàtica a través del registre electrònic HERMES del Departament d’Interior – Protecció Civil.

ESTRUCTURA D’UN PAU
Un PAU ha d’estar constituït per quatre documents, i uns annexos.
Document 1: descripció i avaluació del risc.
Document 2: mitjans materials i humans per combatre el risc.
Document 3: manual d’actuació.
Document 4: implantació. Calendari d’actuacions: formació i simulacres.
En els anexos s’hi inclouen els plànols de les instal•lacions, les fitxes d’acutació dels equips i el directori de comunicacions.

TÈCNICS COMPETENTS A INPREIN
INPREIN té a la seva plantilla tècnics competents per a la redacció i signatura de Plans d’Autoprotecció per a activitats i centres d’interès per a la protecció civil local.